Allereizenop1site - Ik ga altijd op zoek naar de beste deal voor jou!

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Face2Face Travel Alliance BV; de reisorganisator.
 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Face2Face Travel Alliance BV zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.
 3. Reiziger; de wederpartij van Face2Face Travel Alliance BV (reiziger of aanmelder).
 4. Werkdagen en kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Face2Face Travel Alliance BV. Met deze aanvaarding, (=definitieve boeking) vervalt het herroepingsrecht van 24 uur voor de reiziger. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging, tevens factuur.
 2. Het aanbod van Face2Face Travel Alliance BV is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.
 3. De reiziger verstrekt aan Face2Face Travel Alliance BV uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Face2Face Travel Alliance BV.
 4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger en Face2Face Travel Alliance BV verloopt uitsluitend via de aanmelder. De overige reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 5. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Face2Face Travel BV niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
 6. Face2Face Travel Alliance BV draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Betaling

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient per ommegaande een aanbetaling te worden gedaan. De aanbetaling bedraagt 30% van de totale reissom. Voor vluchten geldt dat direct bij boeking 100% van de ticketreissom voldaan dient te worden. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij cruises of (hotel)arrangementen, kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens Face2Face Travel Alliance BV en wordt hem een termijn gesteld van 5 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
 4. De reiziger die niet de volledige reissom tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd over de periode dat de reiziger met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden tevens bij de reiziger in rekening gebracht.
 5. Betalingen kunnen niet met een creditcard gedaan worden.

Artikel 4. Reissom

 1. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Face2Face Travel Alliance BV bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis. De vermelde reissommen gelden per persoon, tenzij anders vermeld.
 2. Zolang de gehele reissom niet voldaan is, heeft Face2Face Travel Alliance BV het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), alternatieve accommodaties (indien geoffreerde accommodaties volgeboekt blijken), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
 3. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 4. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Face2Face Travel BV het recht de reisovereenkomst op te zeggen. Hij moet (op straffe van verval) binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 5. Benodigde reisdocumenten en reisbescheiden

 1. Eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visa is alleen van toepassing op reizigers die sinds hun geboorte de Nederlandse nationaliteit hebben.Voor zover u niet of niet alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke reisdocumenten. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland.
 2. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van alle benodigde documenten, zoals een paspoort, visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties en (internationaal) rijbewijs. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de door ons verstrekte informatie nog correct is. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
 4. Face2Face Travel Alliance BV stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger(s), mits volledige betaling van de reis heeft plaatsgevonden. Mocht u de reisbescheiden eerder willen ontvangen, informeert u ons hier dan tijdig over. Mocht u de reisbescheiden onverhoopt 5 dagen voor vertrek niet ontvangen hebben, dan dient u dit direct bij Face2Face Travel BV Alliance of uw boekingskantoor te melden.

Artikel 6. Wijziging door de reiziger en in-de-plaatsstelling

 1. Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Naast de werkelijke kosten, en de eventuele communicatiekosten, worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 7 van toepassing is.
 2. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander mits de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend wordt. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Face2Face Travel Alliance BV voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6, lid 1 bedoelde communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 7. Annulering door de reiziger

 1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom;
  4. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 85% van de reissom;
  5. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, camperhuur, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.
 3. Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reisprogramma hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
 4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8. Opzegging door Face2Face Travel Alliance BV

 1. Face2Face Travel Alliance BV heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Face2Face Travel Alliance BV aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Een op de reisovereenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan Face2Face Travel Alliance BV kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Face2Face Travel Alliance BV. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Face2Face Travel Alliance BV kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 9. Wijziging door Face2Face Travel Alliance BV

 1. Face2Face Travel Alliance BV heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. In geval van wijziging doet Face2Face Travel Alliance BV de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.
 3. Face2Face Travel Alliance BV mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 4. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging schriftelijk kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft Face2Face Travel Alliance BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Face2Face Travel Alliance BV moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan).
 5. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of Face2Face Travel Alliance BV bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Face2Face Travel Alliance BV er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 is Face2Face Travel Alliance BV verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst zoals de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 12.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Face2Face Travel Alliance BV verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Face2Face Travel Alliance BV is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Face2Face Travel Alliance BV bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de overeenkomst begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Face2Face Travel Alliance BV of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; ofd. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden.
 4. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Face2Face Travel Alliance BV zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener zodanig toekent of toestaat.
 5. De aansprakelijkheid van Face2Face Travel Alliance BV voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Face2Face Travel Alliance BV aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.
 6. Indien Face2Face Travel Alliance BV jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 7. De aansprakelijkheid van Face2Face Travel Alliance BV voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Face2Face Travel Alliance BV. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 11 – Hulp en bijstand

 1. Face2Face Travel Alliance BV is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Face2Face Travel Alliance BV zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Face2Face Travel Alliance BV bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.
 3. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Face2Face Travel Alliance BV ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12 – Klachten

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien niet bereikbaar, bij Face2Face Travel Alliance BV. De communicatiekosten worden door Face2Face Travel Alliance BV vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Bewijs van gemaakte kosten (nota’s) dienen getoond te worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Face2Face Travel Alliance BV niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Face2Face Travel Alliance BV. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Face2Face Travel Alliance BV te worden ingediend. Face2Face Travel Alliance BV zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
 3. Op alle geschillen tussen Face2Face Travel Alliance BV en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright Face2Face Travel Alliance BV – januari 2023

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!
T: 0492-574388 / 06-28886342 E: info@allereizenop1site.nl

Kunnen we je helpen?

Neem hier contact op
met ons reisbureau.
Neem contact op per e-mail
Antwoord binnen 2 werkdagen
06 - 288 863 42
Op werkdagen van 09.00 - 17.30 uur
KvK: 83904085 BTW: NL863027684B01 SGR: 3252 ANVR: 3193
Copyright © Allereizenop1site.nl 2010 - 2024 | Inloggen